Public
Authored by jogger

So sánh OMEPRAZOLE và ESOMEPRAZOLE

Điểm giống nhau:

Thuốc ức chế bơm proton (PPI) ( tác dụng ức chế tiết acid dạ dày) là một trong những nhóm thuốc chính điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng,trào ngược dạ dày thực quản, hội chứng Zollinger – Ellison trong đó có omeprazole và esomeprazole tương tác với nhiều thuốc khác do ức chế enzym cytocrom p450.

Tác dụng phụ thường gặp: tiêu chảy, đau đầu, nôn ói …

Omeprazole và Esomeprazol

Hình ảnh minh họa: Omeprazole và Esomeprazol

Điểm khác biệt:

Cả 2 thuốc đều có cùng công thức hóa học nhưng có sự khác biệt về đồng phân cấu tạo: esomeprazole là đồng phân dạng S của omeprazole ( omeprazole tồn tại ở cả dạng S và R) .

Khác biệt về sinh khả dụng ( esomeprazole có sinh khả dụng cao hơn) . Đồng nghĩa với việc có thể esomeprazole có hiệu quả điều trị cao hơn omeprazole .

Đã có những nghiên cứu lâm sàng cho thấy trong một số trường hợp như loét dạ dày tá tràng do H.pylori , GERD( trào ngược dạ dày thực quản) esomeprazole có hiệu quả điều trị tốt hơn omeprazole

Nguồn tham khảo:

DƯỢC THƯ VIỆT NAM

38 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment