Skip to content
 • Dmitry Kovalev's avatar
  Removing MMX SAD calculation code. · 318fc0c3
  Dmitry Kovalev authored
  Removed functions:
  * vp9_sad_16x16_mmx
  * vp9_sad_8x16_mmx
  * vp9_sad_16x8_mmx
  * vp9_sad_8x8_mmx
  * vp9_sad_4x4_mmx
  
  Change-Id: Ic5174b93b64d65d846f0c11e72cab149e9472bc3
  318fc0c3